Joëlla Marinus Viasagie - Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Joëlla Marinus, hierna te noemen Joëlla is woonachtig in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland.

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Joëlla en haar opdrachtgevers. Joëlla accepteert géén Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van diensten van Joëlla, of door Joëlla aangestelde derden.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW.

 1. Joëlla kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 aaneengesloten werkuren en een hele dag op 8 aaneengesloten werkuren.
 2. Het eerste uur dat de boeking overschreden wordt zal worden berekent als een overuur en gefactureerd worden als standaard uurtarief. Bij reen overschrijding van de geboekte uren van meer dan éé (1) uur zal het uurtarief opgehoogd worden met 50% van het basistarief.
 3. Voor werkzaamheden van Joëlla tussen 24:00 en 08:00 uur zal Joëlla 200% van het basis uurtarief berekenen.
Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

In het geval dat een voorbereidende bespreking benodigd is of een proefspraak deel uit maakt van de overeenkomst zal Joëlla de gemaakte reiskosten met openbaar vervoer of bij vervoer met de auto een kilometervergoeding à € 0,29 per kilometer in rekening brengen.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding
 1. Door Joëlla gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en zijn de gemaakte reiskosten met openbaar vervoer of bij vervoer met de auto een kilometervergoeding à € 0,29 per kilometer in rekening brengen.
 2. Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 5: Annulering
 1. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
  1. Bij annulering tot 30 dagen voor de opdracht kan kosteloos worden geannuleerd.
  2. Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
  3. Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag van de opdracht wordt 100% van het bedrag van de overeenkomst gefactureerd.
 2. Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Joëlla.
 3. In geval van overmacht waar onder ziekte zal Joëlla in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Joëlla kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
Artikel 6: Betaling/Reservering van de opdrachten
 1. Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige factuurbedrag voldaan is. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Joëlla.
 2. Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
 3. Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij Artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
 4. Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. Schade aan opdrachtgever door Joëlla: Joëlla is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Joëlla.
 2. Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Joëlla van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Joëlla in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Joëlla.
 3. Joëlla is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten.
 4. Joëlla is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van pakketjes met producten.
Artikel 8: Klachten over visagist / weigering

De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Joëlla is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 9: Geschillenregeling

Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Joëlla geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.